Contacto por Whatsapp 681022860

Avis Legal

GRUP ANDREU es composa de:

ANDGE S.L. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B17093980 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

GARAGE ANDREU S.A.U. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:A17023250 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

TECNICAMER S.L. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B17093980 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

JAPAND21 S.L.U. |  C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B55016794 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

ANDREU GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ S.L.U. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B55254239 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

OMNIWORM S.L.U. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B177824000 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

TAO WORKERS S.L. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B55217558 | www.theanimalsobservatory.com | info@andge.com

NÀUTICA PALAMÓS S.A. | C/ ÀNGEL GUIMERÀ S/N, PALAMÓS (GIRONA), 17005, ESPANYA CIF:A17080078 | www.nauticapalamos.com | info@andge.com

GRAN BLAU GENERACIÓ S.L.U. | C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPANYA CIF:B55278063 | www.grupandreu.cat | info@andge.com

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions surgides entre ANDGE S.L., C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPAÑA, i amb NIF B17093980 (d'ara endavant, "ANDGE S.L.") i amb els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donguin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través del lloc web oficinal de ANDGE S.L. (http://WWW.GRUPANDREU.CAT, d'ara endava la "Botiga").

1.     OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.1  L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la ley, la moral, l'ordre públic i lo disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà a més d'abstenir-se d'utilitzar-los de qualsevol manera que pugui impedir, fer mal o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pugui lesionar o causar danys als bens i drets de ANDGE S.L., else seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2.   PRODUCTS I PREUS

2.1  ANDGE S.L. es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Products que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ANDGE S.L. podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als ja oferts o inclosos a la Botiga, entenent que tot i que es disposi una altre cosa, aquests nous Productes es regiran per lo disposat a les presents Condicions Generals. Els preus visibles a la web en cap cas són contractuals i/o poden estar subjectes a algún tipus de promoció. ANDGE S.L. es reserva el dret a rebutjar una oferta del client en cas que es mostri un preu equivocat conseqüència d'un error tipogràfico o tecnològic. A més, ANDGE S.L. es reserva el dret a deixar d'oferir o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la manera més fidedigna possible que permeti la tecnología de visualització a web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus aparèixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga son en Euros i inclouen IVA, excepte indicació del contrari.

3.  SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

3.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@andge.com.

4. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

4.1 L'usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intelectual i industrial de la pròpia ANDGE S.L. o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intelectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

4.2 Excepte que fós autoritzat per ANDGE S.L. o en el seu cas por els tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que resulti legalment permés, l'Usuario no podra reproduïr, transformar, modificar, desensamblar, realizar enginyeria inversa, distribuïr, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves propies necesitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

4.3 L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per ANDGE S.L. o per tercers a la Botiga.

5.   PROTECCIÓ DE DADES

5.1 En cumpliment de lo establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer amb titularitat de ANDGE S.L., amb la finalitat de desenvolupar l’activitat del negoci i realitzar promocions comercials dels serveis i productes oferts per GARAGE ANDREU S.A., TECNICAMER S.L., JAPAND21 S.L.U., ANDREU GESTIO i ADMINISTRACIO S.A., TAO WORKERS S.L., OMNIWORM S.L., GRAN BLAU GENERACIÓ S.L.U. i NAUTICA PALAMOS S.A. 

5.2 L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancelació dirigint-se a ANDGE S.L., C/ ANTONI BARNÉS GULTRESA, 8, GIRONA, 17005, ESPAÑA o mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@andge.com, adjuntan copia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.

5.3 ANDGE S.L. declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, que desenvolupa la citada llei orgànica.

6.  CONTRASENYES

6.1 ANDGE S.L. facilitarà l'us de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, asumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuario. L'Usuari es compromet a notificar a ANDGE S.L. de manera inmediata qualsevol us no autorizat de la seva contrasenya, així com l'accés per a tercers no autorizats a la mateixa.

7.  COOKIES

7.1 ANDGE S.L. utilitza cookies amb la finalitat de millorar else seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identidad de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferencies personals i seguir l'ús de la Botiga. Les cookies son arxius instalats en el disc dur de l'ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada per el sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per a identificar-lo.

7.2  Si l'Usuario no desitja que s'instal.li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l'Usuario podrà destruïr les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i velocitat del servei pot disminuir i, fins i tot, perdre l'accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

8. LLEI APLICABLE I AFORAMENT

8.1 Les presents condicions generals es regiran per la legislació española. Qualsevol controversia sorgida de la interpretació o execució que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, cumplimient o resolució del present contracte es sometrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de GIRONA, amb renuncia al aforament que pugui correspondre a l'Usuari, sempre i quan la legislació aplicable així ho permeti. 

asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf
asdf